آینه فتوگرافی

کاربرد :

اين وسيله از ابزار اصلي دست دندانپزشک است و به کمک آن مي توان نواحي غير قابل ديد دهان را مشاهده نمود

آیینه فتوگرافی ساخت شرکت ASA dental کشور ایتالیا

مقایسه

آینه فتوگرافی

آینه فتوگرافی

http://www.asadental.com/Prodotti/de-DE/occlusal-surfaces-photographic-mirrors-2250-2/pMjI1MC0y0

www.negincenter.com/product-category

آیینه فتوگرافی ساخت شرکت ASA dental کشور ایتالیا

There are no reviews yet.

Be the first to review “آینه فتوگرافی”